Dom Pomocy Społecznej w Wałczu

RODO

Informacja dla osoby, której dane osobowe są przetwarzane, stanowiąca dopełnienie przez Administratora obowiązków informacyjnych (Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą).

Zgodnie z art. 12-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administrator –Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wałczu - informuje Panią/Pana, iż:

 1. Dom Pomocy Społecznej w Wałczu z siedzibą przy ul. Orla 35, 78-600 Wałcz przetwarza Pani / Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani / Pana członków rodziny.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IODO) - podmiot zewnętrzny Alpha Tomasz Zaremba, numer telefonu: 600-212-182.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych przez DPS jest wypełnianie przez Administratora obowiązków prawnych.
 4. Podstawa prawna: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 poz. 1769).
 5. Odbiorcami danych osobowych są: ZUS, KRUS, Sądy Rejonowe, MGOPS, MOPS, GOPR, PCPR, Apteki, podmioty dostarczające wyroby medyczne, firma komputerowa ARISCO Sp. z o.o.
 6. Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe są przechowywane w DPS jest obliczany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, której dane dotyczą, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub jest dobrowolne (w zależności od celu przetwarzania danych osobowych).

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-03-27 13:11przez:
Opublikowano:2024-03-27 13:33przez: Anna Marko
Zmodyfikowano:2024-03-27 13:32przez: Anna Marko
Podmiot udostępniający: Dom Pomocy Społecznej w Wałczu
Odwiedziny:1977

Rejestr zmian

 • [2024-03-27 13:32:54]Anna Markox
 • [2024-03-27 13:08:36]Anna Markododanie treści