ZASADY KIEROWANIA I ODPŁATNOŚCI

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej. Postępowanie w tej sprawie rozpoczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie lub jej przedstawiciela ustawowego, bądź z urzędu, w sytuacji przewidzianej odpowiednimi przepisami.

            Dokumentację w sprawie skierowania do Domu Pomocy Społecznej, a następnie umieszczenia, kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w DPS. W ramach podejmowanych działań (postępowanie administracyjne) ośrodek pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy oraz kompletuje niezbędną dokumentację, wskazaną we właściwych przepisach prawnych. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu. Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem ośrodka pomocy społecznej przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, celem wydania stosownej decyzji administracyjnej. Elementem tego postępowania jest ustalenie kwoty, którą wnosić będzie osoba zamieszkująca w Domu Pomocy Społecznej, a która stanowi 70% jej dochodu. Kolejnymi osobami obowiązanymi do wnoszenia opłaty są członkowie rodziny, jeśli dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Różnicę pomiędzy średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej, a opłatami wniesionymi przez wymienione osoby pokrywa gmina. W ramach wnoszonych opłat realizowane są wszystkie usługi i standardy określone w rozporządzeniu o Domach Pomocy Społecznej (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej Na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.2)

Czytany 1849 razy